info@123comfort.nl of 0900 - 666 777 8 van 13.00-16.00 uur 

 
Dienstenaanbod
123Comfort zal zich te allen tijde inspannen voor de continuïteit van het servicepakket, maar is daarbij mede afhankelijk van de aanbieders van deze diensten. Het aanbod in de folders en website kan dan ook gedurende de looptijd van het abonnement wijzigen. Het kan daarbij voorkomen dat gedurende de looptijd bepaalde diensten aan het pakket worden toegevoegd, maar het kan ook voorkomen dat bepaalde diensten uit het pakket verdwijnen. U heeft dan geen recht op reductie van (een deel van) de betaalde contributie en/of schadevergoeding. Uiteraard zal 123Comfort zich inspannen om in een dergelijk geval zo spoedig mogelijk gelijke of vergelijkbare diensten aan het pakket toe te voegen.
 
Gebruik maken van het aanbod
U dient klant te zijn om gebruik te kunnen maken van het aanbod van 123Comfort.
 
Aanmeldingen abonnement
Aanmelding voor het abonnement kan telefonisch, schriftelijk of via de website van 123Comfort plaatsvinden. Personen die een gemeenschappelijke huishouding voeren en op hetzelfde adres wonen, worden eveneens aangemerkt als klant. Bewoners van studentenflats worden niet aangemerkt als een gemeenschappelijke huishouding en dienen afzonderlijk klant te worden. Alleen natuurlijke personen kunnen klant worden van 123Comfort.
 
Voor wie?
 • Iedereen die woont in de regio Zuid-Gelderland kan klant worden.
 • De contributie geldt voor alle leeftijden.
 • U kunt ook klant worden wanneer u niet woonachtig bent in het Zuid-Gelderland. U ontvangt een klantenpas, maar u kunt dan niet van alle diensten gebruik maken. Bij een aanvraag wordt voor u gekeken of de gewenste dienst in uw woonplaats kan worden aangeboden.
Het abonnementsjaar
Het abonnementsjaar loopt van 1 mei tot 30 april van het volgend jaar.
 
De contributie
 • De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door 123Comfort.
 • De contributie wordt per abonnementsjaar geheven, ongeacht de inschrijfdatum en heeft een looptijd van een jaar.
 • Het abonnement wordt na dit jaar automatisch omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd.
 • Indien er geen opzegging is ontvangen vóór 1 maart van het lopende kalenderjaar, bent u ook het volgende jaar klant.
 • Klanten kunnen slechts overgaan tot gebruikmaking van het aanbod 123Comfort nadat de jaarlijkse contributie is voldaan. De contributie wordt jaarlijks altijd in mei/juni geïnd bij afgifte van een machtiging.
 • Wanneer u niet gekozen heeft voor een machtiging, ontvangt u een nota om de contributie over te maken. U ontvangt dan altijd een nota voor het nieuwe abonnementsjaar, of anders gedurende het jaar indien het abonnement gedurende het jaar aanvangt.
 • De klanten zijn gehouden om aan 123Comfort de vastgestelde contributie te betalen.
 • De contributie houdt geen verband met de mate waarin een klant gebruik maakt van het aanbod van 123Comfort.
 • Indien een klant niet tijdig de verschuldigde contributie volledig heeft betaald, vervallen de rechten op dienstverlening van 123Comfort totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Indien geen volledige betaling plaatsvindt, zult u worden uitgeschreven als klant van 123Comfort.
Klantenpas
Na inschrijving ontvangt de nieuwe klant een klantenpas. Op verzoek van de leverancier dient de pas te worden getoond.
 
Privacy
123Comfort gaat zeer zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens wanneer u klant bent. Wij verwerken persoonsgegevens van u voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn:
- Uw naam, adres en woonplaats;
- Uw contactgegevens, bijvoorbeeld emailadres en telefoonnummer;
- Uw bankrekeningnummer;
- eventuele correspondentie gegevens zoals inhoud van e-mails.
Bij de uitvoering van de dienstverlening wordt gehandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U mag ons vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben:
- Aan te passen
- Te wissen
- Te vernietigen
Daarnaast zullen wij uiterlijk 5 jaar na het einde van uw lidmaatschap alle gegevens van u verwijderen.
Als u een verzoek heeft, kunt u een e-mail sturen naar info@123comfort.nl en wij maken het voor u in orde.
De medewerkers van 123 Comfort hebben de plicht tot geheimhouding van alle zaken betreffende de klanten die hen uit hoofde van hun functie ter kennis zijn gekomen en waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat zij tot geheimhouding daarvan zijn behouden.
 
Niet tevreden?
In alle gevallen heeft u rechtstreeks met de aangesloten leverancier een contract. 123Comfort treedt op als bemiddelaar tussen klant en leverancier. 123Comfort verleent zelf geen diensten en hoewel zij alleen leveranciers heeft geselecteerd waarin zij vertrouwen heeft, kan het voorkomen dat u ontevreden bent over de (kwaliteit van) dienstverlening. De leverancier is in zo'n geval verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen. U zult zich primair tot de leverancier moeten wenden. Indien u ontevreden bent over de dienstverlening door één van de aangesloten leveranciers, kunt u er echter voor kiezen om ook contact op te nemen met123Comfort. Zij zal in dat geval een bemiddelende rol spelen. 123Comfort stelt zich niet aansprakelijk voor geleden schade, verlies, diefstal van eigendommen en ongevallen, tijdens deelname aan activiteiten die 123Comfort organiseert. Tevens kan 123Comfort niet aansprakelijk worden gesteld voor druk- of zetfouten.
 
Annuleren
Indien u afspraken heeft gemaakt met een leverancier, kunnen bij annulering binnen 24 uur annuleringskosten in rekening worden gebracht.
  
Beëindiging van het abonnement
 • Voor beëindiging van het abonnement geldt een opzegtermijn van één maand. Het abonnement dient vóór 1 maart van het lopende jaar worden opgezegd. Het abonnement wordt dan beëindigd met ingang van het eerstvolgende abonnementsjaar.
 • 123Comfort hecht waarde aan de reden van opzegging. Bij opzegging verzoeken wij u vriendelijk de reden van opzegging te vermelden.
 • Bij beëindiging tijdens het abonnementsjaar vindt geen restitutie van (of een deel van) de contributie plaats. Ook bij overlijden wordt geen restitutieregeling toegepast.
 • Alleen indien ten onrechte de contributie is afgeschreven bestaat recht op restitutie. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk te worden ingediend bij 123Comfort met bijvoeging van een kopie van een geldig betaalbewijs van de contributie.

Bereikbaarheid
123Comfort is te bereiken op werkdagen tussen 13.00 en 16.00 uur op telefoonnummer
0900 - 666 777 8. Het 123team zit klaar om uw wensen te noteren.

Aanvullende bepalingen
123Comfort heeft de bevoegdheid te allen tijde dit reglement (tussentijdse wijzigingen en/of aanvullende voorwaarden) bij te stellen. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist 123Comfort.
 
123Comfort
Boslaan 2
6561 LE Groesbeek
 
0900 - 666 777 8
info@123comfort.nl
www.123comfort.nl
 


 

 

Bekijk de veelgestelde vragen Sluiten